Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku pod pozycją 1622 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf

Zgodnie z art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.” /od 1 marca 2020 roku – 1700 złotych/
Zgodnie z art. 4. ust. 1. „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1600 zł /od 1 marca 2020 roku – 1700 złotych/ miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.”
ZER MSWiA na swoich stronach internetowych publikuje informację dotyczącą wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji „500+”http://zer.mswia.gov.pl/zer/aktualnosci/11297,Informacja-dotyczaca-wniosku-o-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do.html oraz linki do formularza wniosku o przyznanie świadczenia i druku zaświadczenia o stanie zdrowia.
Prezentujemy krótki cytat z tej informacji: „Informujemy, że od 1 października 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622). Druk wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dostępne są w naszych placówkach oraz na stronie Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakładce Formularze/Formularze ogólne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Obsługi Klientów pod numerem telefonu: 22 602 88 88. Wypełniony wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 17/21 oraz w naszych placówkach terenowych.