Siemianowice Śląskie, 12.04.2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
—————————————-

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
KOŁA NR 31 SE i RP W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

1. Rozpoczęcie zebrania.

2. Powitanie zaproszonych gości

3. Uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków naszego koła.

4. Wybór Przewodniczącej obrad – Ewa MACEK.

5. Przyjęcie porządku obrad, (sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad ) – podjęcie uchwały.

6. Przyjęcie Regulaminu przebiegu zebrania – podjęcie uchwały.

7. Wybór protokolantów zabrania- 2 osoby – podjęcie uchwały.

8. Powołanie komisji uchwał i wniosków – podjęcie uchwały.

9. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za 2022 r.- Ewa MACEK (prezentacja) – podjęcie uchwały.

10. Wystąpienia gości.

11. Przerwa na posiłek- bufet szwedzki.

12. Sprawozdanie finansowe za 2022 r – (prezentacja) Mirosława KRZYSZTOFIK – podjęcie uchwały.

13, Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2022 r .- Andrzej DENKOWSKI – podjęcie uchwały.

14. Dyskusja.

15. Wybór komisji skrutacyjnej- 3 osoby: podjęcie uchwały

16. Powiększenie zarządu koła do 11 osób: 3 kandydatury, głosowanie (propozycja – jawne – podjęcie uchwały.

17. Wybór drugiego Wiceprezesa zarządu – kandydatura, głosowanie (propozycja – jawne – podjęcie uchwały.

18. Przyjęcie rezygnacji Sekretarza Zarządu Koła- Krzysztofa Kwiatkowskiego- podjęcie uchwały.

19. Wybór Sekretarza Zarządu Koła- Jacka PRZYBYLAKA ( p. o. Sekretarza Zarządu Koła) – głosowanie jawne, podjęcie uchwały.

20. Przyjęcie protokołu komisji skrutacyjnej dot. uzupełnienia składu liczebnego Zarządu Koła – podjęcie uchwały.

21. Przedstawienie planu pracy zarządu koła na 2023 r.- prezentacja – Jacek PRZYBYLAK – podjęcie uchwały.

22. Przedstawienie preliminarza budżetu na 2023 r.- Anna KRASUCKA – podjęcie uchwały.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazanych z Koła nr 12 SEiRP Katowice składek członkowskich za 2022 r.

24. Omówienie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym policji z 16 grudnia 2016 r.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie zebrania.

Prezes
Zarządu Koła Nr 31 SEiRP
w Siemianowicach Śl.

/-/ EWA MACEK